ความต้องการประชาชน
อบรมวิชาชีพกลุ่มสตรี
อบรมวิชาชีพกลุ่มเยาวชน
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สวนสาธารณะ